Policy om integritet och cookies

COREGEO® LIMITEDS INTEGRITETSPOLICY

OM DENNA INFORMATION

Coregeo® Limited jobbar för att skydda dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar om dataskydd. Vi uppmanar dig att läsa igenom detta noga.

Dataskyddsförordningen föreskriver följande om personuppgifter:

  • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till
    den registrerade.
  • Uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • De ska vara överensstämmande, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
  • De ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade.
  • De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
  • De ska förvaras på ett säkert sätt

Om du har några frågor om denna information eller om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, se våra kontaktuppgifter nedan i punkt 1.2.

1 OM OSS

1.1 Vårt företagsnamn är Coregeo® Limited. Vår officiella adress är Henwood House, Henwood, Ashford, Kent, TN24 8DH och vårt organisationsnummer är 03812840.

1.2 Våra kontaktuppgifter är:

1.2.1 Orwell Place, 172 Tonbridge Road, Wateringbury, Kent ME18 5NS, Storbritannien

1.2.2 Telefon: (44) 01622 816999

1.2.3 E-post: info@coregeo.co.uk

2 TÄVLINGSINFORMATION OCH ANNAN KORRESPONDENS

2.1 När du deltar i en tävling eller prisdragning hos oss (eller om vi har någon som samarrangerar en tävling med oss) kommer det att förekomma personuppgifter i samband med din anmälan, bland annat ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgifter om deltagandet samt uppgifter i samband med korrespondens med oss som rör ditt deltagande. Vi kan komma att begära vissa uppgifter, till exempel om vilka återförsäljare du föredrar.

2.2 Vi (eller den samarbetspartner som anordnar tävlingen) behöver få viss information för att kunna godkänna din anmälan och du måste lämna den begärda informationen för att få delta i en tävling eller prisdragning. Om du inte gör det får du eventuellt inte medverka. I tävlingsvillkoren anges vanligen vilka uppgifter du måste lämna i samband med att vi begär information från dig. Du måste alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter.

2.3 Annan korrespondens eller kontakt (till exempel via e-post, telefon, sms eller via vår webbplats) mellan dig och oss kommer att omfatta personuppgifter (såsom namn och kontaktuppgifter). Det kan gälla frågor, genomgångar, uppföljande kommentarer eller klagomål som angetts av eller om dig och meningsskiljaktigheter med dig eller din organisation.

2.4 Vi kommer att behålla och använda denna information i samband med våra tävlingar och uppfylla alla krav enligt gällande lagar och förordningar när det gäller vår rätt att behålla vissa uppgifter. Detta gäller även när vi behöver göra vissa verifikationer och/eller för att kunna tillgodose vårt legitima intresse när vi behandlar ett klagomål eller en förfrågan och administrerar ditt (eller din organisations) konto alternativt beställning och alla tjänster som vi erbjuder. Informationen används också för att gå igenom och förbättra våra erbjudanden vilket kan innefatta felsökning, dataanalys, testning, undersökning samt åtgärder för statistiska ändamål och i samband med enkäter.

2.5 Om du vinner någon av våra tävlingar kan vi komma att publicera ditt namn och hemvist på vår webbplats eller på annat sätt offentliggöra detta för att uppfylla kraven enligt lagar och förordningar och för vårt legitima intresse i att publicera tävlingen.

2.6 I de fall dina uppgifter avser en tävling behåller vi uppgifterna i upp till 12 månader efter tävlingens avslutande så att vi kan hantera eventuella frågor eller klagomål.

2.7 Övrig information behålls vanligen i 24 månader efter vår senaste korrespondens.

3 MARKNADSFÖRING

3.1 Vi kan komma att samla in ditt namn och dina kontaktuppgifter (t.ex. din mailadress, ditt telefonnummer eller din adress) för att kunna skicka dig nyhetsbrev och de varumärken som vi representerar. Vi kan samla in uppgifterna direkt från dig eller från en tredje part. Om en tredje part samlat in ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer denne endast att vidarebefordra sådana uppgifter som behövs för marknadsföringsändamål och endast om du gett dem ditt tillstånd att göra så.

3.2 Du har alltid rätt att “välja bort” att få marknadsföringsmaterial. Du kan utöva denna rättighet när som helst genom att använda kontaktuppgifterna i punkt 1.2 ovan. Om vi skickar dig mail med marknadsföringsinnehåll har du alltid möjlighet att välja bort framtida sådana mail. Om du “väljer bort” vårt marknadsföringsmaterial kommer vi att lägga in ditt namn på vår lista över personer som valt detta alternativ så att vi inte av misstag råkar skicka dig marknadsföringsmaterial.

3.3 Om du representerar ett företag använder vi dina kontaktuppgifter endast i den mån detta är nödvändigt för våra legitima intressen av att skicka marknadsföringmeddelanden till dig och för att vi ska bibehålla vår lista över potentiella kunder.

3.4 Om du inte företräder ett företag kommer vi att kontakta dig endast för marknadsföringsändamål och med ditt medgivande (oavsett om vi har samlat in dina uppgifter direkt från dig eller från en tredje part).

3.5 Vi lämnar aldrig ut ditt namn eller dina kontaktuppgifter till orelaterade tredje parter för marknadsföringsändamål såvida du inte har gett ditt medgivande till att tillåta att dessa tredje parter får dina uppgifter. Vi använder inte tredjepartsleverantörer för att skicka ut vårt marknadsföringsmaterial och vi tillåter dem att använda sådan information endast om de följer våra instruktioner och på villkor att de har accepterat att behandla informationen konfidentiellt och på ett säkert sätt.

3.6 Vi behåller dina uppgifter på vår marknadsföringslista till dess du “väljer bort” detta och då införs du på vår lista över personer som gjort detta val. Vi behåller denna lista under obestämd tid för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och kommer inte att skicka något marknadsföringsmaterial till dig av misstag.

4 INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN

4.1 Vi kan komma att samla in information om dig och din användning av vår webbplats med teknikens hjälp, i form av t.ex. besöksräknare och andra analysverktyg. Vi använder detta i den omfattning som krävs för att främja våra legitima intressen när det gäller att administrera vår webbplats och säkerställa att den fungerar effektivt och säkert.

4.2 För närmare information vilka cookies vi använder och till vad, gå till avsnittet om vår cookiepolicy.

4.3 Vi behåller dessa uppgifter tills relevant cookie inte längre är i funktion.

4.4 Vår webbplats kan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra varumärkespartners nätverk och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera då att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicys och att vi inte bär något som helst ansvar för dem. Läs igenom dessa policys innan du lämnar personuppgifter till dessa webbsidor.

5 INNEHÅLL

5.1 Detta är information om dig som du lämnar när du lägger in uppgifter på vår webbplats. Det kan vara kommentarer, foton, videor och annat innehåll som du lägger in på vår webbplats.

5.2 Vi kan komma att visa och publicera denna information på våra plattformar som en del av vårt avtal med dig eller när så krävs för att tillgodose våra legitima intressen när det gäller att tillhandahålla innehåll till våra användare.

5.3 Denna information behåller vi så länge som du har ett konto hos oss och det kan komma att behållas och visas efter att du avslutat ditt konto. Du kan begära att ditt innehåll tas bort genom att du kontaktar oss, se kontaktuppgifter i punkt 1.2 ovan.

6 INFORMATION TILL MEDARBETARNA

6.1 Om du arbetar hos någon av våra kunder, leverantörer, licenshavare, odlare eller andra affärspartners kan den information som vi samlar in om dig innehålla kontaktuppgifter, uppgifter om din anställning och vår relation till dig. Denna information kan samlas in direkt från dig eller lämnas av din organisation. Din organisation ska informera dig om att dina uppgifter lämnats till oss och ska ha lämnat denna policy till dig. Vi använder detta efter behov för att tillgodose våra legitima intressen när det gäller våra relationer med din organisation. Om vi har en affärsrelation med dig eller din organisation kan vi komma att motta information om dig från din organisation.

6.2 Vi behåller denna information i upp till sju år efter avslutandet av vår relation med din organisation.

7 JOBBSÖKANDE

7.1 Vi samlar in och behåller information om jobbsökande inklusive den information som du lämnar i din ansökan, eller som lämnas till oss av rekryteringsombud samt den information om dig som ges av den referensperson som du angivit till oss.

7.2 Vi använder detta vid behov för att införa i anställningsavtal med dig och för vårt legitima intresse av att utvärdera kandidater och registrera våra rekryteringsaktiviteter och göra vad som krävs för att följa gällande lagar och föreskrifter om anställning.

7.3 Om din ansökan leder till anställning kommer dina uppgifter att användas och behållas i enlighet med vår interna integritetspolicy. Om du för närvarande jobbar för oss eller tidigare har jobbat för oss kan du begära en kopia om det från oss. Om din ansökan inte leder till anställning kommer din information att behållas i 12 månader efter avslutandet av relevant rekryteringsprocess.

7.4 Du måste lämna viss information (namn, kontaktuppgifter, yrkes- och utbildningsbakgrund etc.) till oss för att din ansökan ska vara komplett. Om du inte lämnat denna information kan vi komma att kontakta dig och begära att du kompletterar din ansökan. Om du inte vill lämna den begärda informationen kan vi eventuellt inte ta med din ansökan i vår process.

7.5 Om du står angiven som referensperson av en arbetssökande kommer vi att behålla ditt namn, dina kontaktuppgifter, yrkesuppgifter om dig (t.ex. din arbetsgivare och titel) och uppgifter om din relation till sökanden. Vi kommer att använda dessa uppgifter på det sätt som krävs för att tillvarata våra legitima intressen när det gäller att bedöma kandidaterna och att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagar och förordningar. Dina uppgifter kommer att förvaras tillsammans med sökandens uppgifter.

7.6 Om du registrerats som kontaktperson vid nödsituationer av någon som jobbar hos oss kommer vi att behålla ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgifter om din relation till den medarbetaren. Vi kommer att använda uppgifterna för att vid behov kontakta och uppfylla våra förpliktelser enligt arbetsrättsliga lagar och förordningar som tillvaratar den berörda medarbetarens intressen och för vårt legitima intresse i att administrera vår relation med den berörda medarbetaren. Vi kommer att behålla informationen tills den uppdaterats av berörd medarbetare eller när vi inte längre behöver kontakta honom/henne efter att han /hon slutat arbeta hos oss.

8 RÄTTSLIGA KRAV

8.1 Om vi bedömer att det föreligger en risk att vi kommer att behöva försvara oss på grund av att någon riktar rättsliga krav mot oss eller om vi vill rikta rättsliga krav mot någon kan vi komma att behålla dina personuppgifter om detta krävs för att säkerställa att vi har möjlighet att vidta rättsliga åtgärder eller försvara oss mot rättsliga krav som ställs mot oss. Vi kan också komma att behöva lämna ut denna information till våra försäkringsbolag eller juridiska rådgivare. Hur länge vi behåller denna information beror på vilken typ av krav som riktas mot oss och hur länge vi bedömer att det föreligger risk att vi kommer att behöva försvara oss eller vidta rättsliga åtgärder.

9 ANDRA TYPER AV INFORMATION

9.1 Vi kan också komma att motta information om dig från följande källor:

9.1.1 Våra serviceleverantörer. Vi har ett nära tredjepartssamarbete (med t.ex. annonsörer och PR-byråer) som kan ge oss information om dig för att användas på ovan angivet sätt.

9.1.2 Verksamheter som vi köpt upp. Om vi har förvärvat en annan verksamhet eller i huvudsak alla dess tillgångar som sedan tidigare innehåller dina uppgifter kommer vi att vara i besittning av dem och kunna använda den information som du lämnade till den verksamheten eller som de på annat sätt fått om dig i enlighet med denna integritetspolicy.

9.1.3 Våra övriga kanaler. Det är information som vi mottagit om dig ifall du utnyttjat någon de övriga webbplatser som vi driver eller andra tjänster eller produkter som vi erbjuder. I sådana fall har vi informerat dig i samband med att vi samlade in uppgifterna ifall vi hade för avsikt att internt låta andra ta del av dina uppgifter och kombinera dem med uppgifter som vi samlat in på denna webbplats. Vi kommer då även att meddela dig för vilka ändamål vi kommer att lämna ut och kombinera dina uppgifter.

9.2 Vi samlar inte in känslig information om dig (såsom uppgifter om ras eller etnicitet, religiös eller filosofisk övertygelse, politisk uppfattning, medlemskap i fackförening, information om hälsa samt etniska och biometriska uppgifter samt information om straffrättsliga domar och brott).

10 YTTERLIGARE ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER

10.1 Vanlig användning av dina uppgifter. Vi använder dina personuppgifter endast på sådana sätt som lagen tillåter. Under vissa omständigheter kan vi även använda dina uppgifter med ditt medgivande och i sådana fall på de sätt som beskrivs i denna information och av nedanstående skäl:

10.1.1 Vi behöver uppfylla ett avtal som vi har ingått med dig.

10.1.2 Vi måste uppfylla en förpliktelse enligt gällande lag.

10.1.3 Det är nödvändigt för tillgodoseende av våra legitima intressen (eller tredje parts legitima intressen) och dina intressen och rättigheter äger inte företräde.

10.1.4 Vi måste skydda dina intressen (eller någon annans intressen) eller i de fall detta krävs med hänsyn till allmänhetens intressen (även om sådana omständigheter är sällsynt förekommande).

10.2 Ändring av ändamål. Vi kommer använda dina personuppgifter endast för de ändamål för vilka vi samlade in dem enligt vad som anges i denna information såvida vi inte på rimliga grunder behöver använda dem för ett annat ändamål och detta ändamål är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat ändamål kommer vi att meddela dig och förklara på vilket sätt vi har lagligt stöd för våra åtgärder.

11 DELA DINA UPPGIFTER

Vi jobbar med nya varumärken som vi lanserar på marknaden. I de fall vi har dina uppgifter och de är kopplade till ett visst varumärke bär vi ansvaret för alla beslut om hur vi använder dina uppgifter och ser till att de är säkra så länge de står under vår kontroll. Om du har några frågor om hur vi använder dina uppgifter enligt ovan, kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter i punkt 1.2 ovan. Om vi lämnar ut dina uppgifter till varumärkesinnehavarna kommer det att göras i enlighet med gällande lagar och förordningar om dataskydd och varumärkesinnehavarna kommer i sådant fall att vara direkt ansvariga för hur de använder uppgifterna.

Förutom vad som anges ovan kan vi även komma att lämna ut dina uppgifter till andra tredjeparter, såsom serviceleverantörer och andra enheter inom vår koncern. Dessa tredjeparter är förpliktade att respektera säkerheten för dina personuppgifter och att behandla dem enligt gällande lagar och förordningar. Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje parter.

11.1 Varför kan vi i vissa fall lämna ut dina uppgifter till tredjeparter? Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredjeparter om vi är förpliktade till det eller lämnar ut dina uppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, för att genomföra eller tillämpa våra avtal med dig eller skydda rättigheter, egendomar eller säkerhet med avseende på oss, våra kunder eller andra eller om vi har ett annat legitimt intresse av detta. Detta kan omfatta informationsutbyte med andra företag och organisationer som en åtgärd för att skydda oss mot bedrägerier och för att minska kreditriskerna.

11.2 Vilka serviceleverantörer behandlar dina personuppgifter? Vi kan också behöva lämna dina personuppgifter till serviceleverantörer (tredjeparter) vilket inkluderar underleverantörer och särskilt valda ombud, för att de ska kunna utföra sina tjänster. Följande aktiviteter utförs (helt eller delvis) av serviceleverantörer (tredjeparter): juridiska tjänster, konkurrenshantering, IT-tjänster.

11.3 När kan vi komma att lämna dina personuppgifter till andra enheter i koncernen?
Vi kan komma att lämna dina personuppgifter till andra enheter i koncernen som en del av vår rutinmässiga rapportering om bolagets resultat i samband med omorganisation av en verksamhet eller vid omstrukturering av koncernen samt i samband med systemunderhåll och hosting av data.

11.4 Hur skyddade är dina uppgifter gentemot serviceleverantörer som är tredjeparter och andra enheter i vår koncern? Alla våra serviceleverantörer som är tredjeparter samt andra enheter i koncernen ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. När en tredje part behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av “personuppgiftsbiträde” måste denne följa våra anvisningar och bekräfta att de kommer att behandla uppgifterna konfidentiellt och hålla dem i säkert förvar.

11.5 Vad gäller för andra tredjeparter?
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra tredjeparter, till exempel i samband med en eventuell försäljning eller omstrukturering av verksamheten när så krävs, i linje med de ändamål för vilka dina uppgifter insamlades. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet eller agera på annat sätt för att följa gällande lagar och förordningar.

12 FÖRVARING AV DINA UPPGIFTER

12.1 Vårt huvudkontor ligger i Wateringbury i Storbritannien och vårt datacenter finns också i Storbritannien. När så krävs för att vi ska uppfylla vårt avtal med dig eller med anledning av mer omfattande affärsändamål kan de uppgifter som vi har om dig överföras till och förvaras på en destination utanför Storbritannien och EU. Dina personuppgifter kan även bli behandlade av personal utanför Storbritannien och EU som arbetar för någon av våra serviceleverantörer.

12.2 Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med vad som anges i denna information.

12.3 Vissa länder eller organisationer utanför Storbritannien och EU som vi kan komma att överföra dina uppgifter till kommer att ha en “adekvat skyddsnivå”, vilket innebär att EU ansvarar för att de har ett lämpligt dataskyddssystem, se EU-komissionens webbplats: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

12.4 Om vi överför data till länder eller organisationer utanför Storbritannien och EU som enligt EU:s uppfattning inte har ett lämpligt dataskyddssystem, kommer vi när så krävs se till att införa lämpliga säkerhetslösningar (t.ex., fastställda avtalsklausuler godkända av EU eller dataskyddsmyndighet). För mer information om sådana säkerhetslösningar, tag kontakt med oss.

13 DATASÄKERHET

13.1 Förutom de åtgärder som anges ovan när det gäller att lämna ut dina uppgifter har vi vidtagit lämpliga interna säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter så att de inte av misstag går förlorade, används felaktigt, blir tillgängliga på felaktigt sätt, blir ändrade eller röjda. Dessutom begränsar vi tillgängligheten till dina personuppgifter så att endast de medarbetare, ombud och andra tredjeparter som har ett affärsmässigt intresse av uppgifter får tillgång till dem. De kommer att behandla dina personuppgifter endast enligt våra anvisningar och är förpliktade att iaktta konfidentialiteten.

13.2 Vi har infört rutiner för att lättare kunna upptäcka misstänkta brott mot datasäkerheten och kommer att meddela dig och eventuell tillsynsmyndighet om misstänkta brott när så krävs.

14 HUR LÄNGE KOMMER VI ATT BEHÅLLA DINA UPPGIFTER?

14.1 Vi har fastställt gränser för hur länge vi uppskattar att vi kommer att behålla dina uppgifter. Under vissa omständigheter kan det bli nödvändigt att behålla dina uppgifter längre än så för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlade in dem, vilket kan inkludera sådana ändamål som att uppfylla krav som avser rättsliga frågor, redovisning eller rapporter.

14.2 För att bedöma hur länge vi behöver behålla personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, typ och känslighet, potentiell risk för skada på grund av obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och i vilken grad vi kan tillgodose dessa ändamål på andra sätt samt tillämpliga rättsliga krav.

14.3 Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter så att de inte kan förknippas med dig. I sådana fall kan vi komma att använda dessa uppgifter utan att meddela dig.

15 DINA RÄTTIGHETER

15.1 Lagarna och förordningarna om dataskydd ger dig ett antal rättigheter med avseende på personuppgifter om dig som vi är i besittning av. De viktigaste rättigheterna anges nedan. Vill du veta mer om dina rättigheter, kontakta Informationskommissionärens kontor. Under vissa omständigheter har du laglig rätt att:

15.1.1 Bli informerad på ett koncist, klart och tydligt, begripligt och lättillgängligt sätt, med användning av klart och tydligt språk om hur vi använder personuppgifter och tillgodoser dina rättigheter. Det är därför vi lämnar information till dig på detta sätt. Om du önskar mer information om hur vi använder dina personuppgifter, kontakta oss.

15.1.2 Begära tillgång till dina personuppgifter (“den registrerades rätt till tillgång”). Detta innebär att du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och att kontrollera så att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.

15.1.3 Begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. Detta innebär att du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade.

15.1.4 Begära radering av dina personuppgifter. Detta innebär att du har rätt att få dina personuppgifter raderade när det inte längre finns några berättigade skäl för oss att behandla dem (vi kan t.ex. ha behov av att fortsätta använda dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser). Du har också rätt att få dina personuppgifter borttagna genom att utnyttja din rätt att invända mot behandlingen (se nedan).

15.1.5 Invända mot behandlingen av dina personuppgifter där vi stödjer oss på vårt legitima intresse (eller en tredje parts intresse) där det finns särskilda omständigheter i ditt liv som gör att du vill invända mot vår behandling av uppgifterna på denna grund och vi inte har några avgörande berättigade skäl för vår behandling som väger tyngre än dina rättigheter, dina intressen och din frihet (om vi t.ex. behöver dem för att försvara oss mot ett rättsligt krav). Du har också rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål.

15.1.6 Kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta innebär att du kan begära att vi avbryter vår behandling av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi gör en utvärdering av hur effektiv den är eller orsaken till behandlingen.

15.1.7 Begära att de personuppgifter du har lämnat till oss, som vi använder med ditt tillstånd eller för att genomföra ett avtal med dig och som vi behandlar automatiskt, överförs till en annan part.

15.1.8 Återkalla ditt medgivande. Under vissa begränsade omständigheter där vi stöder oss på ditt medgivande (i motsats till i de övriga fall som anges ovan) med avseende på insamlande, behandling och överföring av dina personuppgifter för specifika ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt medgivande. Så snart vi fått meddelande om att du återkallat ditt medgivande kommer vi att upphöra att behandla dina uppgifter för det eller de ändamål för vilket du ursprungligen gav ditt medgivande, såvida vi inte har ett annat legitimt intresse av att göra det.

15.1.9 Ange ett klagomål. Om du anser att vi använder dina uppgifter på ett sätt som bryter mot lagarna och förordningarna om dataskydd har du rätt att ange klagomål till dataskyddombudet.

Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill återkalla ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter eller vill begära att vi skickar en kopia av dina personuppgifter till en annan part, kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i punkt 1.2 ovan.

15.2 Normalt betalar du ingen avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina övriga rättigheter). Vi kan dock komma att debitera en rimlig avgift om din begäran är uppenbarligen ogrundad eller orimlig. Alternativt kan vi i sådana fall säga nej till din begäran.

15.3 Vad vi kan behöva från dig. Vi kan behöva få viss specifik information från dig för att vi ska förstå vad din förfrågan egentligen handlar om, för att bekräfta din identitet och för att säkerställa din rätt att få tillgång till uppgifterna (eller för att kunna utöva någon av dina övriga rättigheter). Detta är ytterligare en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifterna inte lämnas ut till någon som inte är behörig.

15.4 Tider. Tänk igenom din förfrågan innan du anger den. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart vi kan. I de flesta fall inom en månad från mottagandet av din förfrågan. Om ärendet beräknas ta längre tid kommer vi att meddela dig om det.

16 ÄNDRINGAR AV DENNA INFORMATION

Eventuella framtida ändringar av denna information kommer att läggas in på denna sida och i vissa fall skickas till dig via mail eller på annat sätt. Kontrollera med jämna mellanrum om några ändringar eller uppdateringar gjorts av vår information

Villkor och bestämmelser för Instagram

Genom att skicka in en bild av ditt recept godkänner du nedanstående bestämmelser och villkor:

Vi ansvarar inte för innehåll som avser privata Instagramkonton.

Innehåll som inte överensstämmer med grundtanken bakom reklamen eller strider mot anvisningar i Instagrams bestämmelser och villkor kommer att tas bort och vi kommer att meddela Instagram om detta.

För Instagram-användare gäller de bestämmelser och villkor som anges i https://help.instagram.com/478745558852511 med bl.a. information om vad som är olagligt innehåll.

Policy om cookies

Av samma skäl kan vi komma att insamla information om din allmänna användning av internet med hjälp av en cookiefil, som lagras i din webbläsare eller i hårddisken på din dator. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. Detta hjälper oss att förbättra vår sajt så att vi kan erbjuda en bättre och en mer personlig tjänst. En del av de cookies vi använder är nödvändiga för att sajten överhuvudtaget ska fungera.

Om du registrerar dig hos oss eller om du fortsätter att använda vår sajt betyder det att du godkänner att vi använder cookies.

Denna cookie används för att du ska bli igenkänd när du rör dig från den ena sidan till den andra på vår webbplats. Om du exempelvis är en registrerad användare gör den så att du inte behöver logga igen så fort du flyttar till en annan sida. Den stängs när du stänger din webbläsare. För närvarande använder vi följande cookies:

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz): Dessa cookies används för insamling av information om hur våra besökare använder sajten. Informationen består bland annat av hur lång tid varje besök på sajten varat, ifall du besökt sajten tidigare och vilken sajt som hänvisade dig dit. Vi använder den här informationen för att veta hur många besökare vi har och vilka användarmönster de har så att vi kan förbättra vår sajt med ledning av hur människor använder den. Klicka här för mer information från Google om Google Analytics och din integritet.

Cookies som lagts in av Facebook och Twitter på sidor där deras respektive “Dela”-länkar är inkluderade på sidan, och vanliga Facebook-cookies som läggs in när du använder Facebook Connect. Klicka här för mer informaiton om hur Facebook använder cookies, och klicka här för information om hur Twitter använder cookies.

Du kan stänga av cookies genom att aktivera inställningen på din webbläsare så att du kan avaktivera inställningarna för alla eller vissa cookies. Men om du stänger av alla cookies (även särskilt viktiga cookies) kan det hända att du inte har tillgänglighet till alla delar av vår sajt. Vårt system kommer att lägga in cookies så snart du besöker vår sajt såvida du inte har ändrat inställningarna i din webbläsare.

Vi använder nödvändiga cookies för vårt legitima intresse av att administrera vår webbplats och för att säkerställa att den fungerar effektivt och säkert.

Vi använder prestationscookies, t.ex. Google Analytics för interna ändamål så att du får en bättre användarupplevelse. Cookies hjälper oss att förstå hur vår webbsajt används av våra besökare.

Ibland använder vi spårningspixlar som lägger in cookies med funktioner för online-annonsering.

Cookies används i stor omfattning till vår online-annonsering.